Indkaldelse til Admiralsforsamling i
Nyhavns Skipperlaug

Onsdag d. 2/4 kl. 18.30
Sømændenes Forbund
Herluf Trollesgade 5


Dagsorden – revideret udgave

1. Valg af ordstyrer, og godkendelse af indkaldelse
Bestyrelsen foreslår Eric Erichsen

2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk

3. Orientering fra
3.1: Nyhavnsforeningen - Arne Gotved
3.2: Havnefoged - Jimmy Andersen
3.3: Nyhavns Skipperlaugs sekretær - Annette Dres
Forslag
Ifølge bro- og fartøjslisten for Nyhavn figurerer e-mail-adresse på personer fra næsten alle skibene. Bestyrelsen foreslår derfor, at kommunikation til medlemmerne fremover foregår ad denne kanal. Dels tidsbesparende, men også en økonomisk besparelse i porto.
Dog skal fastholdes, at invitation til Nyhavns Kaffekop postomdeles til gæster fra andre havne.
Skibe uden mailadresse kan efter anmodning stadig modtage referater m.m. pr. post. Anfør i givet fald ønske om dette på fartøjslisten, der i løbet af mødet cirkulerer, så denne bliver opdateret.

3.4: TS-nyt - Eric Erichsen
Kolofonmødet i Ebeltoft, januar 2008

Registrering af beddingspladser i København og Dragør – oversigt udleveres

Udvalg til pinsetræf i København år 2011 – se bilag om ansøgning
Skipperlauget og TS ønsker at TS-træf i pinsen år 2011 afvikles i København. Der skal nedsættes et idé- og arbejdsudvalg.

4. Regnskab, herunder status på el-forbrug - John Bo Nielsen og Stig Viborg P.

5. Supplement til regler for Nyhavns Veteranskibshavn - Jimmy Andersen
Skipperlauget har udformet en kontrakt til skibe, der har midlertidig havneplads i Nyhavns Veteranskibshavn / er ansøgere.
Til orientering uddeles kopi af skrivelsen til generalforsamlingen.

6. Status - skibene i Nyhavn
Anne Marie
Birgitte Helle
Gasen
Haabet (Daniel)
Haabet (Samir), ansøger
Kraka (Lars)
Kraka (Martin), ansøger
Larus, ansøger
Lotte Brinch
MA-RI
Mary-Ann, gæsteplads
Mira
Rosa
Simone L, ansøger
Svalan
Spurven
Thyra, ansøger
Vixen, ansøger
Wahine
Wotan

7. Årets gang i Nyhavn – Annette Dres
7.1: Pinsetræf i Svendborg, d. 10/5 – d. 11/5, hvem forventer at deltage?
7.2: Skt. Hans, d. 23/6. Grill på Flakfortet + bål i Nyhavn. Hvem arrangerer?
7.3: Nyhavns Kaffekop d. 23/8. Skipperlaug, gerne flere aktivister!
7.4: Anholt uge 42, hvem forventer at deltage?
7.5: Julefrokost d. 13/12
Forslag
Der stilles forslag om at planlægning af arrangementet cirkulerer mellem bådene. Sidste år var det Lotte Brinch, hvem byder ind dette år?

7.6: Nytårstorsk med Wotan og Nyhavnsforeningen. Dato er ikke fastsat!
7.7: Godt Nytår i Nyhavn! Vi mødes d. 31/12 kl. 11.00 på et af skibene.

8. Tilføjelser til dagsorden
8.1: Skipperlauget opretter en hjemmeside. www.nyhavns-skipperlaug.dk.
Idéer til indhold og redaktionsgruppe efterlyses. Jimmy vil gerne være webmaster.
8.2: TS-medlemsmøde i København d. 7/3 – 8/3 2009. – Eric Erichsen
Nyhavns Skipperlaug vil gerne invitere til medlemsmøde i København. Vi påtænker følgende aktiviteter:
LØRDAG

Vi satser på workshops af følgende karakter, og er selvfølgelig imødekommende for ændringsforslag / tilføjelser, da nedenstående blot er et udspil:

It-værksted 1:
Hvordan laver man skibets egen hjemmeside uden de store dikkedarer fra A - Z?

It-værksted 2:
Har du et præsentationsskilt på skibet? Mulighed for at lave denne i A3-format der efterfølgende lamineres. Hvad med små lækre adressekort til uddeling over hækken?

Sikkerhed om bord:
Hvad gør du, når uheldet er ude? Brandslukning, førstehjælp…..

Tovværksarbejde:
Hvordan laver man et finkenet, et tyrkerknob eller en abehånd? I det hele taget diverse knob og stik man har spørgsmål til. Også mulighed for at starte fra bunden, lære at splejse…

Træarbejde:
Hvordan indsætter man en lus….


SØNDAG

Et fælles input for alle deltagere, fx et foredrag om fundraising – dette er for nuværende en strøtanke!

9. Valg til bestyrelsen i Nyhavns Skipperlaug
9.1: Havnefoged Jimmy Andersen ønsker genvalg
9.2: Kasserer John Bo Nielsen ønsker genvalg
9.3: Kim Bøge fra Svalan ønsker valg
9.4: TS-repræsentant, Eric Erichsen ønsker valg
Ifølge vedtægterne skal der være mindst 5 personer i bestyrelsen, så bestyrelsen anbefaler Kims og Erics kandidatur.

10. Eventuelt


Vel mødt!
Nyhavns Skipperlaug

Praktiske oplysninger:
Til mødet er der kaffe, øl og sodavand.
Rygning skal (sandsynligvis) foregå udendørs, der indlægges pause(r) under mødet.
Har du/I i øvrigt husket at indbetale Nyhavnskontingent for 2007 = kr. 1000,-, ellers kontakt John Bo inden han kontakter dig! jbn@gentofte.dk / 28818298.
Afbud til generalforsamlingen sendes til annettedres@hotmail.com / tlf. 32 84 08 81. Helst via e-mail!

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki