Revision [2292]

This is an old revision of ArrangeMenter made by NyhavnsWebmaster on 2014-02-08 09:44:01.

 

BilledNyhavns Skipperlaug inviterer medlemmer til kursus i førstehjælp med fokus på de

områder vi i værste fald kan støde på til søs.

Tid: Fredag d. 14/3 kl. 17.30 – 21.30

Sted:

Christianshavns Døttreskole, Dronningensgade 67, 1420 Kbh K ­ Salen (kælderen)

Yderdøren er låst. Ring Annette (51838751) eller John Bo (28818298)

Programindhold

• Førstehjælpens hovedpunkter.

• Livreddende førstehjælp til bevidstløse (Luftvejshåndtering).

• Stabilt sideleje.

• Genoplivning (Hjerte­lunge­redning).

• Orientering og brug af hjertestarter.

• Drukne ­ kuldeskader

• Fulde mennesker

Tilmelding

Bindende tilmelding – samlet pr. fartøj med angivelse af deltageres navne – sendes til John Bo

på mail senes d. 3/3. Mailadresse: jbn@gentofte.dk

Deltagergeby

Hver deltager betaler kr. 100 for deltagelse, beløbet indbefatter aftensmad og drikkevarer.


15 - 03

Nu går Våren gennem Nyhavn
Lørdag d. 15. marts kl. 12.00 - 12.30 optræder skolekor fra Christianshavns Døttreskole med forårssange og Nyhavnsviser, nærmere info, når tiden nærmer sig.28 - 03

Fredag d. 28/3 kl. 19.00

Admiralforsamling 2014

På SVALAN i Nyhav

 Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

Bestyrelsen foreslår Sten Lykkebo som ordstyrer og Annette Dres som referent og begge personer

er indstillet på valg.

2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk Hansen

3. Orientering fra

3.1: Havnefoged v/Jimmy Andersen

3.2: Bro- og spærreprøver / godkendelse af folk på brolisten + justering af broliste v/ John Bo Nielsen &

Jimmy Andersen

3.3: TS-kolofonmøde + Nyhavnstanker v/Eric Erichsen, lokalmand for Nyhavn

3.4: TS-bestyrelse v/ Annette Dres, sekretær i Nyhavns Skipperlaug

3.4: Orientering fra NYHAVNSFORENINGEN v/Sammy Eisinger

4. Godkendelse af regnskab, herunder status på el-forbrug samt fastsættelse af kontingent v/ kasserer

John Bo Nielsen og revisor Stig Viborg

Beløb for skibes strømforbrug + kr. 1000 i fartøjskontingent til Nyhavns Skipperlaug &

Nyhavnsforeningen skal indbetales senest d. 15/4 på nedenstående konto.

Nyhavns Skipperlaugs Konto

DANSKE BANK

Registreringsnummer 1551

Kontonummer 7920962

5. Orientering om TS-pinsestævnet Flensborg og TS-Skibsdage på Fejø i uge 28 v/ Annette Dres

Vedr. pinsetræf:

Sidste år fungerede det rigtig fint med fælles sejlads fra Nyhavn med ophold i Helsingør og Lynæs

undervejs.

Skal vi gøre noget tilsvarende i år?

Der er langt til Flensborg, og en mulighed kunne være afsejling allerede i Kr. Himmelfartsferien

med pitstop midtvejs. Jeg tror, at vi fx i Rudkøbing eller Svendborg kan ligge gratis i hverdagene

og så sejle videre efter arbejdsdagene op til pinsen. Marstal eller Faaborg kunne også være en

Nyhavns Skipperlaug

mulighed – det er værd at undersøge!

Vedr. Skibsdage på Fejø:

Det er 5. gang at TS afvikler skibsdage og arrangementet udvikler sig stadigt!

Der er lang vej fra Flensborg til Nyhavn og kort tid efter sejlads til Skibsdage på Fejø.

En mulighed kan være at oplægge fartøjet i anden havn, fx Stubbekøbing, Bogø, Rudkøbing,

Stege, Vordingborg!

Idéer, der også er værd at undersøge!

6. Orientering om TS-Uddannelses- og sikkerhedssejlads i uge 26 v/ Sten Lykkebo

Det er 3. år at TS arrangerer træningssejlads. Sten Lykkebo deltog sidste år som skipper på

EMANUEL og vil fortælle om sidste års sejladsforløb, formålet med træningsugen og de foreløbige

programpunkter for uge 26, 2014.

7. Status - skibene i Nyhavn

ÁLVUR – fast

ANNE MARIE - ansøger

BIRGITTE HELLE – fast

FANE – fast

GASEN – fast

HAABET af Roskilde – fast

HAABET af Stubbekøbing – fast

LARUS – fast

LOTTE BRINCH – fast

MA-RI – fast

ROSA – fast

SVALAN – fast

SPURVEN – fast

WAHINE – fast

WOTAN – fast

Nyhavns Skipperlaug

8. Årets gang i Nyhavn – orientering til kalenderen

- Reception på Fyrskibet GEDSER REV, fredag d. 28/2 kl. 14.00

- Fastelavn i Nyhavn d. 2/3 kl. 11.00 – 14.00, børne- og dykkerarrangement.

- TS-medlemsmøde d. 1/3 - 2/3 i Nakskov. Tilmelding på www.ts-skib.dk

- Nu går våren gennem Nyhavn. Arrangement d.15/3 fra kl.12.00 med koroptræden.

- Admiralforsamling i Nyhavns Skipperlaug 2014, fredag d.28/3 kl. 19.00 på SVALAN

- Generalforsamling i Nyhavnsforeningen, torsdag d.8/5 kl. 19.00, sted følger.

- TS-pinsetræf i Flensborg, d. 7/6 – 8/6. Tilmelding på www.ts-skib.dk

- Sankt hans i Nyhavn, mandag d. 23/6 kl.18.00. Skipperlauget skaber rammerne!

- TS-skibsdage på Fejø i uge 28. Læs program på www.ts-skib.dk.

- Fyn Rundt uge 30.

- Muligvis invitation til Helsingør d. 23/8.

- Nyhavns Kaffekop, lørdag d. 30/8.

- Kulturnatten i Nyhavn, fredag d.10/10.

- TS-medlemsmøde d.25/10-26/10. Maritimt Center Svendborg. Tilmelding på www.ts-skib.dk

- Julefrokost; lørdag d. 6/12

- Godt Nytår, d. 31/12 kl.11.00 i Nyhavn

9. Kulturnatten i Nyhavn 2014

Evaluering 2013 + nedsættelse af udvalg

10. Julefrokost lørdag d. 7/12

Nedsættelse af udvalg

11. Ansøgning om fondsstøtte til Nyhavns Skipperlaug

Til TS-medlemsmødet i Ebeltoft efteråret 2013, deltog er række personer fra Nyhavns Skipperlaug

i en workshop med fokus på opgradering af hele Nyhavnsflåden.

Skitse til ansøgning er i skrivende stund sendt til gennemsyn hos Leif Bloch fra CBS, der var

oplægsholder på Fregatmuseet.

Der orienteres om tanker med projektet og nuværende stadie i ansøgningsforløbet!

12. Valg af havnefoged, kasserer og bestyrelsesmedlemmer i Nyhavns Skipperlaug

John Bo Nielsen ønsker genvalg som kasserer

Jimmy Andersen ønsker genvalg som havnefoged og ønsker genvalg i bestyrelsen.

Der er plads til flere i bestyrelsen, hvem ønsker at opstille?

13. Valg af revisor

Revisor Stig Viborg blev genvalgt i 2013 for en 2-årig periode, så der skal ikke foretages valg i år.

14. Eventuelt

Bilag

Nyhavns Skipperlaug

Indbydelse til deltagelse i førstehjælpskursus

Vedtægter Nyhavns Skipperlaug

Nyhavns regler for fartøjer i Nyhavns Museums- og Veteranskibshavn

Bro- og fartøjsliste for Nyhavn

• Venligst tjek, om data vedr. personer omkring jeres fartøj er korrekte / om flere personer

skal tilføjes.

• Ændringer skal sendes pr.mail til Hanne fra WOTAN: hanne@wotan.dk

• I skal selv fremover sørge for at opdatere listen, når Hanne sender mail med korrektioner!


.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki