Dagsorden + referat (referat fremstår med kursiveret tekst), fremhævelser med fed i referatet er uafklarede punkter / tilføjelser!

1. Nyt fra:
1.1.: Formand
Orientering fra Jørgen flettes ind i øvrige punkter på dagsordenen..

1.2.: Kasserer
John Bo sørger for aflæsning og udfærdiger regnskab til generalforsamlingen.

1.3.: Havnefoged
Jimmy savner en fast formular / kontrakt, der skal udleveres til ansøgere, skibe på gæsteplads m.m., så der er sanktionsmuligheder hvis skibet ikke vil forlade Nyhavn til aftalt tid. Annette laver et udkast til John Bo, Stig tjekker om formulering er gyldigt juridisk. Jimmy nævner desuden at der har været ca. 400 broåbninger i løbet af året, det er da imponerende!

2. Årets gang i Nyhavn
Evaluering af årets arrangementer:
2.1: Skt. Hans på Flakfortet
På opfordring af besætningen på Svalan lavede vi et Skt. Hans-arrangement på Flakfortet. Trods regnbyge en hyggelig aften. Godt initiativ som vi foreslår det bliver en Nyhavnstradition fremover.

2.2: Nyhavns Kaffekop
I planlægningsfasen indgik i år - ud over Skipperlauget - besætning fra Simone og Svalan. Det var rigtig dejligt at være flere om at løse opgaverne.
Fint arrangement, god vind til kapsejlads, 20 deltagende både og over 100 spisende gæster på Flakfortet. Det fungerede fint med grillmaden, leveret af Lorenzo fra Simone. Der savnes en toastmaster, der dels gennemgår dagens sejlads og dels favoriserer sponsoraterne. Men alt i alt en succes.

2.3: Broprøve, herunder justering af liste
I efteråret blev der afholdt broprøve. Det har været en aflastning for havnefogeden, og de både der sejler hyppigt, at flere, der bor tæt på Nyhavn, kan åbne broen. Tidligere brofolk, der ikke længere er aktive og ikke deltog i broprøven er slettet af listen. Annette har sendt en revideret liste til John Bo.

2.4: Julefrokost for skibene
Hyggelig fest, herligt at der også var plads til de kvindelige besætningsmedlemmer. God stemning og musik v. Jens ”spillemand” og Arne Gotved. Ros til Jens for den herlige julesang! I år var det Lotte Brinch der stod bag arrangementet. Vi stiller forslag til generalforsamlingen om at det fremover er en turnusopgave mellem bådene at arrangere julefrokost.

2.5: Torsketur med Wotan
Turen hvor Nyhavnsforeningen er inviteret forløb vel, god stemning om bord, men for få Nytårstorsk!

2.6: Øvrige sociale ”kom-sammen-aktiviteter”.
Skipperlauget fornemmer at der er en rigtig god stemning mellem skibene i Nyhavn – der er plads til en hyggelig sludder, en hjælpende hånd, sejlture på hinandens både og spontane kom-sammen-arrangementer; grill, glögg og senest en nytårsøl på Wotan.
TS´s pinsetræf i Aabenraa forløb vel, vi opfordrer flere skibe til at deltage ved dette års træf i Svendborg d. 10.–11. maj. Der kan evt. aftales fælles konvojsejlads fra Nyhavn.
3. Fastsættelse af datoer
3.1: Admiralsforsamling
Der afholdes Admiralsforsamling on. d. 2/4 kl. 18.30 i Sømændenes Forbund, Herluf Trollesgade (Eric træffer aftale om lån af lokaler, Jimmy sørger for øl og vand). Der er formøde kl. 17.00 for Skipperlauget på Wotan, John Bo bestiller pizza.

3.2: Skt. Hans-arrangement
Mandag d. 23/6 grilltur til Flakfortet, et lokalt arrangement for både i Nyhavn. Afgangstid er endnu ikke aftalt!

3.3: Nyhavns Kaffekop
Kapsejladsen afvikles lørdag d. 23/8. Der er stemning for at gentage arrangementet med spisning på Flakfortet. Eric giver besked til TS-bladet, så dato for arrangementet annonceres i næste nummer af TS.

3.4: Julefrokost for Nyhavnsbådene
Datoen er fastsat til lørdag d. 13/12 kl. 18.00.

3.5: Nye tiltag?
Kom til Anholt i uge 42 arrangementet gentages i det ny år, ses vi?
Nytårstræf på en af bådene d. 31/12 kl. 11.00 gentages i år.

4. Status for bådene i Nyhavn
4.1: Faste skibe i Nyhavn
Birgitte Helle
Gasen
Haabet
Lotte Brinch
MA-RI
Rosa
Svalan
Spurven
Wotan

Der orienteres om bådene til generalforsamlingen.

4.2: "Fjernliggere" i Nyhavn
Wahine
Wahine har fået fast plads på Bogø og framelder sin plads til Generalforsamlingen.
Anne Marie
Ligger i Frederikssund.
Kraka (Lars)
Ligger i Fiskerihavnen.
Mira

Det er et ønske fra Nyhavnsforeningen at Mira har plads i Nyhavn, men skibet er tilsyneladende ikke interesseret i at ligge i Nyhavn. Det forlyder ligeledes at Gorm – der figurerer på brolisten - ikke længere er tilknyttet Mira. John Bo vil derfor sende et opklarende brev til skibets reder, så fartøjslisten kan revideres med aktuelle kontaktpersoner.

4.3: Ansøgere
Vixen
Kraka (Martin)
Simone
Thyra
Larus

Fremtiden for Nyhavn er endnu ikke afklaret, så ansøgningsbåde kan ikke optages.

4.4: Vinterplads
Mary-Ann (Marc)
Haabet (Samir)

Mary-Ann og Haabet har vinterplads frem til 31/3. Der afregnes for plads og strømforbrug med Jimmy og John Bo.

4.5: Nye ansøgere

Eric har modtaget en forespørgsel om mulig sommerplads i Nyhavn til Argo v. André og Hans Nielsen (Limfjordsjolle fra Glyngøre, 191, optaget i TS) hvis vinterplads i fiskerihavnen ikke kan forlænges. Planlægger sejlads i sommerperioden, men har brug for en havn at vende hjem til. Hvis aktuelt rettes henvendelse til Jimmy der vil vurdere pladsforholdene i sommerperioden. Eric giver tilbagemelding til André og Hans Nielsen.

Jørgen har modtaget en ansøgning fra Athene v. Lars Elstrup. Skibet er ved ejerskifte genoptaget i TS og ønsker at vende tilbage til Nyhavn. Det forlyder at båden allerede er sat til salg igen, og da der er pt. ikke plads til flere ansøgningsbåde i Nyhavn, giver Jørgen en tilbagemelding til Lars Elstrup om at han ikke kan komme ind i Nyhavn.


4.6: Skibe på museumskajen (tilføjelse fra Annette efter mødet)
Var det en idé at registrere Anna Møller, Fyrskibet og prammen i fartøjslisten? Fx i forhold til Jimmy, hvis en af bådene skal kontaktes?

5. Pinsetræf i Nyhavn år 2010?
En strøtanke ved "Nytårstræf" på Wotan, der kan blive til virkelighed!
Skipperlauget har givet Eric mandat til at byde ind på 2010 i forbindelse med TS-kolofonmødet i Ebeltoft her i januar, hvor TS´-bestyrelse mødes med lokalfolk fra hele landet. Punktet tages op på Admiralsforsamlingen, der er brug for ildsjæle i planlægningsfasen.

6. TS-lokal, nyt fra Eric
5.1: Generel orientering
Eric Erichsen og Gert Iversen (bestyrelsesmedlem i TS) har på baggrund af en klagehenvendelse til TS´s bestyrelse om optagelseskriterier, besigtiget båden Illum(tidligere Nyhavn), der nu ligger i Sydhavnen, og vurderingen er – som klageren anfører - at båden ikke er værdig til at repræsentere TS.
En større kutter på Holmen, fungerer pt. som husbåd – kanalen ved Krudtløbsvej - ønsker optagelse, men ønskede i første omgang en orientering om hvad der skal ændres for muligvis at kunne blive optaget. Bemærkninger var bl.a. at det maritime look skal tilbage, solbalkon på styrehus fjernes, presenning over dæk – der fungerer som pulterrum – fjernes. Desuden bør rigning retableres. Herefter ny vurdering!

5.2: Kolofonmøde i Ebeltoft, januar 2008
- registrering af beddinger i vores lokalområde
Til TS´s hjemmeside anføres:
Beddingspladsen i Sydhavnen
Fiskernes beddingsplads i fiskerihavnen (Erik, 23 44 40 78)
Niels Stummann, værft i Fiskerihavnen (uden bedding og kran)
Jacok Jensens Bådeværft i Fiskerihavnen (uden bedding) + kran
- kystkultur
Til kolofonmødet sættes fokus på kystkultur, herunder bevarelse af de gamle beddingspladser i havnene, så alt det maritime ikke ryddes til fordel for højhuse og døde havnemiljøer.

5.3: Idéer/ønsker/forslag fra Nyhavns Skipperlaug
Der er enighed om at hjemmesiden ikke fungerer. Flere og gentagne henvendelser fra både med fx fotos til fartøjslisten er ikke blevet bearbejdet. Der ønskes en tilbagemelding pr. mail, fx ”tak for din henvendelse, er modtaget”!

7. Andet
7.1: Broforbindelse til Operahuset?
Christianshavns Kanal påtænker en ny sejleraktion mod broforbindelsen. Hvor står vi?
Hvis der forestår en konkret, præcis – og lovligt indkaldt demonstration - sejleraktion, er Nyhavns Skipperlaug positivt indstillet i at deltage i protestsejlads / blokade.
Aktionen d. 25/8 2007 kunne Nyhavn ikke deltage i grundet Nyhavns Kaffekop, der for længst var planlagt. Annette / Eric videreformidler vores holdning til folkene i Nyhavn.
Til orientering er TS-både fra Christianshavns Kanal begyndt at søge nyer havne, fx Margrethe Holm (Lynettehavnen), ærgerligt at Christianshavn skal miste TS-skibene.

8. Evt., herunder fastsættelse af dato for næste møde
8.1: Kyri er sat til salg, hjem til Nyhavn?
Kyri – Eriks Himmelfart – er sat til salg. Jørgen har modtaget en mail, pris kr. 50.000, ejeren har en drøm om skibets otium i Nyhavn. Eric og Annette har siden hen læst en artikel i Politiken – skrevet af Per Hjort, vor ny TS-redaktør – at skibet er pilråddent og sat til salt på nettet til højestbydende, højeste bud i skrivende stund var kr. 1670!

Næste møde afholdes på Wotan d. 26/2 kl. 16.00.
Foreløbige punkter til næste møde:
- Gennemgang af vedtægter, herunder antal medlemmer i bestyrelsen
- Indkaldelse til Admiralsforsamling herunder forslag til dagsorden og opstilling af flere kandidater.

Referat d. 12/1 2008
Annette Dres...
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki