Wiki source for BestyRelses4


Show raw source

Dagsorden med referat

//Godkendelse af referat fra mødet d. 12/3 2008 på Lotte Brinch//
//Mødereferat godkendt//

1. Nyt fra
1.1.: Formand
//Emner til formandens beretning blev belyst. Jørgen sørger efterfølgende for fil til Annette til referat fra kommende Admiralsforsamling.//

1.2.: Kasserer
//Regnskab er sendt til revisor Stig Viborg Pedersen. John Bo og Jimmy aflæser el-forbrug d. 30/3 2008.//
//Henrik Bo fra MA-RI har skrevet en ansøgning til Tuborgs Grønne Fond om tilskud til renovering af flydeprammen i Nyhavn.//
//Registrering af beddingspladser i København og Dragør er trykt i farver, klar til uddeling på Admiralsforsamlingen.//

1.3.: Havnefoged
//Jimmy har undersøgt domænenavnet www.nyhavns-skipperlaug.dk, og er begyndt at lave et udspil til layout og indhold på hjemmesiden. John Bo skal købe rettigheden.//
//Vedr. kontrakt for midlertidige havnepladser understreges at denne skal udfyldes af såvel ansøgere som gæstebåde.//

1.4.: Sekretær
//Kort orientering fra seminar om Maritime Kompetencecentre d. 5/3 2008.//
//Kontrakt for midlertidig havneplads i Nyhavn er uddelt til Jimmy, denne revideres endnu en gang med tilføjelse af kontonummer til Nyhavns Skipperlaug. Pris pr. måned er kr. 500 + forbrug af el og vand.//

1.5.: TS-repræsentant
//Referat af TS-medlemsmødet i Ebeltoft d. 1/3 – 2/3 2008, se TS´s hjemmeside.//
//Mail til TS´s bestyrelse med ansøgning om pinsetræf 2011 + medlemsmøde 2009 er sendt og behandles på kommende bestyrelsesmøde, d. 12/4 2008.//

1.6.: Nyhavnsforeningen
//Intet nyt//

2. Status over skibene i Nyhavn
//Der er pt. 6 ansøgere i Nyhavn, der ønsker fast havneplads: Simone L, Vixen, Kraka, Thyra, Larus og Haabet.//
//Mary-Ann ligger på en vinterplads.//
//Der kalkuleres med plads til Mira i Nyhavn, men skibet bruger ikke pladsen.//
//Følgende skibe benytter ikke deres faste pladser: Wahine, Kraka og Anne Marie.//
////
//Jimmy ønsker faste retningslinjer at forholde sig til ved uddeling af midlertidige pladser i forhold til at de faste ”fjernliggere” måske vender tilbage til Nyhavn.//
////
//Skal lejemål opsiges for de både, der ikke benytter deres havneplads?//
////
//Det blev besluttet at inddele året i tre perioder for fartøjer på gæstepladser, så havnefogeden i højere grad kan disponere over havnepladserne.//
////
//Periode: 1/4 – 31/7 Pris: kr. 2000//
//Periode: 1/8 – 31/10 Pris: kr. 1500//
//Periode: 1/11- 31/3 Pris: kr. 1500//
////
//Ansøgerbåde kan få forlænget deres vinterplads med perioden 1/4 – 31/7 2008.//
//Alle ansøgerskibe skal først udfylde kontrakt for ophold i Nyhavns Veteranskibshavn fra d. 1/4 2008.//
//Mary-Ann skal lave en ansøgning for at kunne forlænge det nuværende vinterophold, så skibet har ansøgerstatus som de øvrige både.//
////
//På Admiralsforsamlingen d. 2/4 gennemgår John Bo de skibe, der ikke betaler kontingent og ikke længere benytter havneplads, hvorfor lejemål måske skal opsiges!//

3. Nyhavns Skipperlaugs kommende hjemmeside
//Jimmy har undersøgt domænenavnet www.nyhavns-skipperlaug.dk, og er begyndt at lave et udspil til opsætning og indhold. //
//Annette spørger Arne Gotved om han vil skrive noget historisk om Nyhavns Veteranskibshavn og Nyhavns Skipperlaug.//

4. Eventuelt
//Revideret udgave af dagsorden til Admiralsforsamlingen er uddelt, blot med konkretisering af punkt 8, hvor hjemmeside og evt. TS-medlemsmøde i Nyhavn er tilføjet! 1/4 – 31/7//


D. 26/3 2008, Annette Dres
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki